PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobów systemu Flame Stal przeznaczony jest do trójstronnego i czterostronnego, ogniochronnego zabezpieczania elementów, o profilach otwartych i zamkniętych, stalowych i stalowych ocynkowanych z warstwą cynku o grubości nie większej niż 0,15 mm, przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych (według PN-EN 1363-1:2001). Zabezpieczone ogrniochronnie elementy mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3, C4, C5-I i C5-M (według PN-EN ISO 12944-2:2001).
Elementy stalowe lub stalowe ocynkowane, zebezpieczone zgodnie z wymaganiami podanymi w Aprobacie, zostały zaklasyfikowane do klas odporności ogniowej: R15, R30, R45 i R60 według normy PN-EN 13501-2:2005.


WARUNKI STOSOWANIA

Zabezpieczenia ogniochronne systemu Flame Stal powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną zebezpieczenia, opracowaną dla określonego obiektu, uwzględaniającą wymagania przepisów budowlanych oraz niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
Zabezpieczenia ogniochronne powinny być wykonywane przez firmy licencjonowane i przeszkolone przez Wnioskodawcę Aprobaty w zakresie warunków i technologii wykonywania zabezpieczeń, właściwości technicznych wyrobów malarskich oraz kontroli wykonanych prac.

do góry Z.P.H.U. IMAR, tel./fax (067) 215-01-51, tel.kom. 0601-92-65-37, e-mail: imar@imar.pila.pl do góry